KIL:s Styrelse:

KIL:s styrelse tillsätts av medlemmarna vid ordinarie årsmöte och består av 5 ledamöter samt 1 suppleant.

KIL:s åtaganden för sina medlemmar

Brukare (arbetsledare), som är medlem i KIL, uppdrar åt KIL att

- vara arbetsgivare åt de personliga assistenterna

- tillämpa villkor i gällande kollektivavtal mellan Kooperationens förhandlingsorganisation KFO och Svenska kommunalarbetarförbundet samt tillse att gällande lagar efterföljs

- teckna för personliga assistenternas arbete och ansvar erforderliga försäkringar

- handha administrationen av den personliga assistansen i förhållande till myndigheter

- svara för information, utbildning, handledning, rådgivning och stöd i arbetsledningsfrågor

Om brukaren är minderårig eller i sin arbetsledarroll har svårigheter som inte kan avhjälpas enbart genom KIL:s insatser av utbildning och tillfälligt stöd, har brukaren möjlighet att ha en "vice arbetsledare". Brukaren själv utses sin "vice arbetsledare", en person som har hans/hennes förtroende att stödja i eller ta över arbetsledningen.


Medlemmen själv ansvarar för

- sin egen ansökan om assistans hos aktuell huvudman i enlighet med LASS och LSS. Om så önskas av brukaren, ger KIL råd, individuellt stöd och om nödvändigt juridisk bistånd vid kontakter med huvudman.